OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Společnost GTX rekuperace s.r.o. si je vědoma toho, že při své činnosti zpracovává osobní údaje, které je nezbytné chránit v souladu s platnými právními předpisy, které tvoří zákony České republiky, zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a související právní předpisy zejména občanský zákoník, zákoník práce a dále příslušné předpisy Evropské unie včetně judikatury, která se podmínek pro ochranu osobních údajů týká.

Společnost GTX rekuperace s.r.o. považuje ochranu osobních údajů za součást firemní odpovědnosti a řízení rizik společnosti. V souladu s tímto přístupem společnost GTX rekuperace s.r.o. vždy zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro sjednání a plnění smluvních požadavků nebo pro naplnění zákonných požadavků, které musí být prováděny v návaznosti na předmět obchodní politiky společnosti.

Dodržování zásad zpracování osobních údajů:

Společnost GTX rekuperace s.r.o. jako správce nebo zpracovatel dodržuje všechny zásady nezbytné pro zákonné zpracování osobních údajů tak, že

 při zpracování osobních údajů uplatňuje zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti ve vztahu k subjektu údajů;

osobní údaje shromažďuje a dále zpracovává jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;

osobní údaje zpracovává se záměrem, aby jejich rozsah byl přiměřený, relevantní a nezbytný ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

dodržuje zásadu přesnosti údajů a přijímá příslušná opatření, aby osobní údaje byly v případě potřeby aktualizované;

doba, nezbytná pro zpracování osobních údajů je vždy vymezena (například právním předpisem) nebo vyplývá z průběhu smluvního vztahu se subjektem údajů, po delší dobu jsou osobní údaje uloženy jen, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo jiného chráněného zájmu v kontextu § 6 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb.;

zabezpečení osobních údajů probíhá za využití všech dostupných technologií, jejichž součástí jsou technická a organizačních opatření k jejich ochraně, tak, aby byla zajištěna neustálá důvěrnost, integrita, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

zaměstnanci společnosti GTX rekuperace s.r.o. jsou pravidelně proškolováni s cílem preventivně chránit osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zákonnost zpracování osobních údajů – základní podmínka činnosti:

Společnost GTX rekuperace s.r.o. zpracovává osobní údaje jen za podmínky zákonnosti zpracování.

Tyto podmínky tvoří:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – zpracování se souhlasem subjektu údajů;

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro sjednání a splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, neboť bez osobních údajů subjektu údajů by nemohlo dojít k uzavření zákonem předpokládaných smluv, zejména v pracovně právních vztazích;

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost GTX rekuperace s.r.o. vztahuje;

Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti GTX rekuperace s.r.o.

Práva subjektu údajů – transparentnost a postupy:

Každá fyzická osoba, která se domnívá, že společnost GTX rekuperace s.r.o. zpracovává její osobní údaje, má právo v souladu s čl. 15 GDPR nejen kdykoli požádat, a to prostřednictvím webového formuláře o potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Účel(y) zpracování a právní základ zpracování;

Kategorie osobních údajů;

Název příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

Délka doby, po kterou budou osobní údaje zpracovány včetně jejich uložení, nebo kritéria pro stanovení této doby;

Informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

Informace o existenci práva požadovat v souladu s čl. 16 a 17 GDPR opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů; práva na omezení jejich zpracování dle čl. 18 GDPR anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování dle čl. 21 GDPR;

Právo podat stížnost proti postupu společnosti GTX rekuperace s.r.o.  u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

Informaci, zda dochází ze strany společnosti GTX rekuperace s.r.o. k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních poskytne společnost GTX rekuperace s.r.o. co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bude žadatel informován. Při vyřizování žádostí a požadavků hodlá Společnost GTX rekuperace s.r.o. nově využívat také postupy dané § 8 a 11 zákona č. 110/2019 Sb.

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost GTX rekuperace s.r.o. bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, bude účtován přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě pochybnosti o totožnosti žadatele bude vyžadována identifikace, jejímž cílem je zabránit, aby se osobní údaje a informace týkající se konkrétní fyzické osoby nedostaly do nepovolaných rukou. Pokud se žadatel odmítne identifikovat, nebudou mu požadované informace sděleny.

Máte zájem o naše služby?

Máme osobní zkušenosti s různými výrobci a dokážeme odborně poradit. Všichni ve firmě máme rekuperaci instalovanou u sebe v domech a bytech. Od majitele až po kluky ve skladu. Můžete se tak zeptat jakéhokoliv zaměstnance na vlastní zkušenost. Věříme, že čerstvý vzduch je opravdu základ zdravého a šťastného domova.